Ý nghĩa từng Template trong Woocommerce

5/5 - (1132 bình chọn)

cart-empty.php – Hiển thị giỏ hàng trống.

2 cart-item-data.php – Hiển thị biến thể bên trong giỏ hàng.

3 cart-shipping.php – Hiển thị khu vực chọn kiểu giao nhận trong giỏ hàng.

4 cart-total.php – Hiển thị hộp tính tổng giỏ hàng.

5 cart.php – Hiển thị cả giỏ hàng.

6 cross-sell.php – Hiển thị sản phẩm bán chéo.

7 mini-cart.php – Hiển thị giỏ hàng mini ở widget.

8 process-to-checkout-button.php – Nút chuyển qua trang thanh toán. Thế mà nó cũng nhét vô thành một template nữa.

9 shipping-calculator.php – Hiển thị hộp tính phí giao nhận trong giỏ hàng.

10 checkout/ – Các tập tin template hiển thị phần thanh toán.

11 cart-errors.php – Hiển thị trang giỏ hàng bị lỗi.

12 form-billing.php – Hiển thị các form nhập thông tin hóa đơn của khách hàng.

13 form-checkout.php – Cấu trúc toàn bộ form trang thanh toán.

14 form-coupon.php – Hiển thị form nhập mã ưu đãi.

15 form-login.php – Hiển thị form đăng nhập.

16 form-pay.php – Hiển thị phần trả tiền, bao gồm phần tổng kết giỏ hàng và phần chọn phương thức thanh toán.

17 form-shipping.php  – Hiển thị khung nhập địa chỉ nhận hàng.

18 payment-method.php – Hiển thị nút chọn phương thức thanh toán.

19 payment.php – Hiển thị thông tin các phương thức thanh toán và nút đặt hàng.

20 review-order.php – Hiển thị phần xem lại hóa đơn.

21 thankyou.php – Hiển thị trang cám ơn sau khi thanh toán xong.

22 emails/ – Các template hiển thị email thông báo của Woocommerce.

23 plain/ – Template hiển thị email dạng chữ thông thường.

24 admin-cancelled-order.php – Nội dung email báo đơn hàng bị hủy cho admin.

25 admin-new-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng mới cho admin.

26 customer-completed-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đã hoàn thành cho khách hàng.

27 customer-invoice.php – Nội dung email thông báo hóa đơn cho khách hàng.

28 customer-new-account.php – Nội dung email thông báo thông tin tài khoản mới cho khách hàng.

29 customer-note.php – Nội dung email thông báo có ghi chú mới vừa thêm vào hóa đơn cho khách hàng.

30 customer-processing-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đang xử lý cho khách hàng.

31 customer-refunded-order.php – Nội dung email thông báo đơn hàng đã được hoàn trả.

32 customer-reset-password.php – Nội dung email thông báo khôi phục mật khẩu cho khách hàng.

33 email-addresses.php – Phần hiển thị địa chỉ trong email.

34 email-footer.php – Phần hiển thị footer trong email.

35 email-order-items.php – Phần hiển thị các sản phẩm của đơn hàng trong email.

36 email-styles.php  – CSS của email.

37 global/ – Các template hiển thị các thành phần trên toàn bộ các trang của Woocommerce.

38 breadcrumb.php – Hiển thị thanh điều hướng.

39 form-login.php – Hiển thị form đăng nhập.

40 quantity-input.php – Hiển thị trường chọn số lượng.

41 sidebar.php – Hiển thị sidebar của Woocommerce.

42 wrapper-end.php – Hiển thị phần kết thúc của phần tử bao quanh cấu trúc trang.

43 wrapper-start.php – Hiển thị phần bắt đầu của phần tử bao quanh cấu trúc trang.

44 loop/ – Toàn bộ các phần tử trong vòng lặp hiển thị sản phẩm của Woocommerce.

45 add-to-cart.php – Nút thêm vào giỏ hàng.

46 loop-end.php – Phần tử kết thúc vòng lặp, chỉ có mỗi thẻ <ul> trong đó hehe.

47 loop-start.php – Phần tử bắt đầu vòng lặp.

48 no-product-found.php – Dòng hiển thị không tìm thấy sản phẩm.

49 order.php – Khung hiển thị kiểu sắp xếp hiển thị sản phẩm.

50 pagination.php – Hiển thị phần phân trang.

51 price.php – Hiển thị giá.

52 rating.php – Hiển thị cái đánh giá sản phẩm.

53 result-count.php – Hiển thị số đếm két quả.

54 sale-flash.php – Hiển thị cái nhãn hiển thị chữ SALE trên sản phẩm khi sản phẩm đó được giảm giá.

55 title.php – Hiển thị tiêu đề sản phẩm.

56 myaccount/ – Các template hiển thị phần tài khoản trong Woocommerce.

57 form-add-payment-method.php – Form hiển thị trang thêm phương thức thanh toán.

58 form-edit-account.php – Hiển thị form sửa tài khoản.

59 form-edit-address.php – Hiển thị form sửa email.

60 form-login.php – Form đăng nhập.

61 form-lost-password.php – Form quên mật khẩu.

62 my-account.php – Template hiển thị trang My Account.

63 my-address.php – Template hiển thị trang My Address.

64 my-downloads.php – Template hiển thị phần các sản phẩm đã mua có thể download.

65 my-orders.php – Template hiển thị phần My orders.

66 view-order.php – Template hiển thị trang xem đơn hàng trong trang tài khoản.

67 notices/ – Các template hiển thị thông báo.

68 error.php – Thông báo lỗi.

69 notice.php – Thông báo.

70 success.php – Thông báo thành công.

71 order/ – Các template hiển thị đơn hàng.

72 form-tracking.php – Form theo dõi đơn hàng.

73 order-again.php – Hiển thị phần đặt lại đơn hàng.

74 order-details-customer.php – Hiển thị thông tin chi tiết khách hàng trong đơn hàng.

75 order-details-item.php – Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong đơn hàng.

76 order-details.php – Hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng.

77 tracking.php – Hiển thị trang theo dõi đơn hàng.

78 single-product/ – Các template hiển thị các phần tử trong trang hiển thị chi tiết các sản phẩm.

79 add-to-cart/ – Các template hiển thị nút thêm vào giỏ hàng trong trang chi tiết sản phẩm.

80 exernal.php – Nút thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm liên kết ngoài.

81 grouped.php – Nút thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm được nhóm.

82 simple.php – Nút thêm vào giỏ hàng với sản phẩm đơn giản.

83 variable.php – Nút thêm vào giỏ hàng với sản phẩm chứa biến thể.

84 tabs/ – Các template hiển thị nội dung của tab thông tin trong sản phẩm.

85 additonal-information.php – Tab hiển thị thông tin thêm của sản phẩm.

86 description.php – Tab hiển thị mô tả sản phẩm.

87 tabs.php – Cấu trúc các tab.

88 meta.php – Hiển thị phần thông tin meta của sản phẩm như danh mục, từ khóa,…

89 price.php – Hiển thị giá.

90 product-attributes.php – Hiển thị thuộc tính sản phẩm.

91 product-image.php – Hiển thị hình ảnh sản phẩm.

92 product-thumbnails.php – Hiển thị các hình ảnh gallery của sản phẩm.

93 rating.php – Hiển thị phần đánh giá điểm sao.

94 related.php – Hiển thị phần sản phẩm liên quan.

95 review.php – Hiển thị danh sách đánh giá khách hàng.

96 sale-flash.php – Hiển thị nhãn hiển thị chứ Sale.

97 share.php – Hiển thị phần chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội.

98 short-description.php – Hiển thị phần mô tả ngắn.

99 title.php – Hiển thị tiêu đề.

100 up-sells.php – Hiển thị sản phẩm bán thêm.

101 archive-product.php – Template hiển thị cấu trúc trang lưu trữ của sản phẩm.

102 content-product.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung hiển thị sản phẩm được gọi từ archive-product.php.

103 content-product_cat.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung sản phẩm trong category.

104 content-single-product.php – Template hiển thị cấu trúc nội dung hiển thị trong trang chi tiết một sản phẩm.

105 content-widget-product.php – Cấu trúc hiển thị nội dung sản phẩm trong widget.

106 product-searchform.php – Cấu trúc hiển thị form tìm sản phẩm.

107 single-product-reviews.php – Cấu trúc hiển thị danh sách đánh giá của khách hàng trong trang chi tiết sản phẩm.

108 single-product.php – Cấu trúc hiển thị trang chi tiết một sản phẩm.

109 taxonomy-product_cat.php – Cấu trúc hiển thị trang danh mục sản phẩm.

110 taxonomy-product_tag.php – Cấu trúc hiển thị trang từ khóa sản phẩm.

Subscribe
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy bình luận nhé <3x