2336 lượt xem

Thêm số lượng sản phẩm đã bán và vừa mở bán trong woocommerce

Để tăng độ uy tín của sản phẩm đang bán, chúng ta sẽ dùng cach show ra số lượng đã bán cảu sản phẩm đó.

Cách làm rất đơn giản các bạn chri cần coppy và dán đoạn code này vào file function.php của website của mình là được.

function thay_doi_text_da_ban_pttuan( $availability, $_product ) {
//Sản phẩm của Pttuan410.com
  $stockq = (float)$_product->get_total_sales();
  if ( $_product->is_in_stock() && $stockq > 0 ) {
    $availability['availability'] = 'Đã bán '.$stockq.' sản phẩm';
  }
  if ( $_product->is_in_stock() && $stockq == '' ) {
    $availability['availability'] = 'Vừa mở bán';
  }
  return $availability;
}
add_filter( 'woocommerce_get_availability', 'thay_doi_text_da_ban_pttuan', 1, 2);
chua ban duoc sp nao
Khi sản phẩm chưa có lượt mua
show so luong sp da ban
Khi sản phẩm đã có lượt mua

Đoạn code này rất đơn giản mà hay phải không nào.

pttuan410.com/huong-dan-cach-them-so-luong-san-pham-da-ban-vua-mo-ban-trong-woocommerce/

5/5 - (28 bình chọn)