Thiết kế website Alowebtot

Dự án ACEX

Chi tiết dự án

Học viện Văn hoá doanh nghiệp và Trải nghiệm nhân viên (ACEX) là đơn vị Tư vấn và Đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp và Trải nghiệm nhân viên tại Việt Nam.

ACEX cung cấp các giải pháp tư vấn và khoá học mang tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, phù hợp đặc điểm của người học, người đi làm và doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tin dự án

Khách hàng:

Dự án ACEX

Dịch vụ:

Thiết kế website

Ngày:

10 - 06 - 2023

Website:

https://acex.vn/

Các mô hình, phương pháp, “case study” được nghiên cứu và rút tỉa từ thực tiễn và cách các công ty thành công đã áp dụng để tạo dựng được tổ chức có hiệu suất cao, lấy con người làm trung tâm, văn hoá mạnh và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.